< Nieuwsbrief S1W (2013-12)

TERUGBLIK 2013

Terugkijkend op 2013 mogen wij (inwoners) zeggen dat 2013 voor Westerbeek een heel mooi jaar is geworden. Hoogtepunt van het jaar is in mijn ogen het feest op 8 juni. De dag waarop Westerbeek samen, feestelijk het integraal dorpsontwikkelings-plan heeft afgesloten. Het was prachtig om te zien dat iedereen (individueel of in verenigingsverband) betrokken was bij dit feest, waarbij alle vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. Geweldig trots mogen wij zijn op hetgeen wat wij hebben gerealiseerd met als kroon op ons werk de benoeming als “voorbeeldproject van de provincie”.

Nogmaals iedereen bedankt!!

Het jaar begon met de definitieve oprichting van dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek”. De 1e formele algemene ledenvergadering was op 24 maart 2013 en op die avond werd ook het bestuur door de aanwezigen gekozen. Besturen betekent dat men weloverwogen besluiten neemt die, kijkend naar de doelstelling van de coöperatie, een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Westerbeek. Alle besluiten, die het afgelopen jaren zijn genomen, waren bestuursbreed en naar eer en geweten genomen.

Verschillende projecten liepen ondanks de afsluiting op 8 juni nog door en zijn of worden de komende maanden afgerond. In samenwerking met diverse verenigingen wordt op dit moment een subsidietoezegging ingevuld. Zo heeft het bestuur van De Schans het gemeenschapshuis voorzien van een prachtige nieuwe keuken en andere verlichting. Westerbeek Actief heeft de afgelopen jaren aan kunnen tonen dat men met extra gronden meer activiteiten zou kunnen organiseren. De gemeente heeft de tussenliggend landbouwgrond en het bosje (Heitje) aangekocht en deze zullen spoedig overgedragen worden voor uitbreiding van het evenemententerrein.

Rabobank

Uit het fonds Maatschappelijke betrokkenheid hebben wij het afgelopen jaar €4000,- ontvangen. Hiervan hebben wij het Metropeel Orkest een bedrag van €2000,- gegeven. Het voltallig bestuur heeft er voor gekozen om de andere €2000,- te verdelen nadat bovenstaande subsidietoezegging is ingevuld. Voor de toekomst zal dorpscoöperatie S1W de organisatie zijn die namens de Rabobank de sponsorgelden verdeelt. Toezegging in deze is dat de verenigingen er niet op achteruit gaan, want men ontvangt de toegezegde bedragen. Door deze samenwerking ontvangt S1W een extra subsidiebedrag.

In 2013 is ook de werkgroep Zorg en Welzijn samengesteld. Acht enthousiaste betrokken mensen zijn diverse keren bij elkaar gekomen om te kijken naar een mogelijk zorg/welzijnbehoefte bij inwoners van Westerbeek. In de vorm van een enquête onder de inwoners boven de 55 tracht men hierin een duidelijk beeld te krijgen. Vanaf 2015 worden veel overheidstaken bij de gemeente, maar ook indirect bij de burger neergelegd. Met het werk wat de werkgroep nu doet, hebben wij voor de toekomst onze zaken op orde om mee te praten of misschien samenwerking aan te gaan met omliggende kernen.

De benoeming door de provincie als voorbeeldproject betekent dat Westerbeek om voor de toekomst de huidige voorzieningen te behouden en hier en daar te versterken op de goede weg is. De gemeente Sint Anthonis heeft er voor gekozen om voor de toekomst in het kader van zelfsturing veel zaken bij de dorpen neer te leggen. Om die reden zitten wij daar als bestuur bovenop, want je kunt beter meepratend komen tot een goede invulling dan dat later alles wordt opgelegd.

K4-project

De dorpsraden uit Oploo, Overloon, Stevensbeek en Westerbeek werken al een poosje samen om tot plannen te komen die deze vier dorpen onderling zullen verbinden. Tijdens vier eerdere bijeenkomsten werden tientallen ideeën geopperd waarmee dat samenwerken misschien mogelijk gemaakt wordt. Op 16 december was in Stevensbeek een voorlopig laatste gezamenlijke bijeenkomst waar een keuze werd gemaakt uit de 21 meest beloftevolle initiatieven. De meeste stemmen vielen, individuele keuze en in groepsverband op project: Snel internet in het hele K4-gebied ten behoeve van werk, school, algemene informatie en voor de toekomst ten behoeve van de ouderenzorg. Mooi is te noemen dat dit idee in Westerbeek is ontstaan.

In afwachting van de uitkomt van de enquête rond het dorpsjournaal hebben wij begrepen dat de beheercommissie van Heilig Hart van Jezus voor het komend jaar nog zal beschikken over de printerfaciliteiten. Het resultaat van de enquête, waarbij veel mensen spontaan hebben aangeboden mee te willen helpen, zullen wij bespreken met de mensen die al meer dan 40 jaar verantwoordelijk zijn voor het dorpsjournaal.

Zoals jullie weten treft BCA (bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel) voorbereidingen voor een afvalinzamelingsproef in Westerbeek. Deze proef zal aanvangen op 10 maart 2014 en waarschijnlijk eindigen op 8 augustus 2014. Doel is het huidige inzamelsysteem te verbeteren. De basis van de verbetering is het apart inzamelen van keukenafval waardoor we proberen te voorkomen dat mensen keukenafval samen met het restafval weggooien. Door ook het laatste keukenafval uit de tariefzak te houden krijgen we een droge stroom restafval die we kunnen nascheiden. Een hoger scheidingspercentage is niet alleen beter voor het milieu maar zorgt er ook voor dat de kosten van afvalverwerking lager worden. Binnen Westerbeek zal een klankbordgroep gevormd worden die meepraat over een goede invulling en gaat de proef kritisch volgen.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST met optreden Metropeel Orkest.

U bent op 4 januari vanaf 20.30 uur van harte welkom op onze inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. In samenwerking met Café Dinges bieden we namens S1W en café Dinges de bezoekers een tweetal consumpties en een borrelhapje aan. Naast de aanwezigheid van burgemeester en wethouders, zou het leuk zijn als alle verenigingen, werkgroepen en leden S1W, naast onze dorpsbewoners aanwezig zijn. Een mooi begin van een nieuw jaar waarin we samen verder gaan bouwen aan de leefbaarheid van Westerbeek.

Terugkijkend op 2013 staan hierboven in mijn ogen de belangrijkste zaken benoemd. Natuurlijk hebben wij meerdere zaken aan orde gehad. Zoals de invulling van de begrazingswei, privatisering van het sportveld, bibliotheek op school, feestverlichting, enz. Als bestuur hebben wij overleg gehad met verenigingen, provincie, gemeente (b&w en ambtenaren) , bestuur Peelraam, directeur van De Zonnewijzer, Brabantse Vereniging Kleine Kernen, bestuurscommissie afvalinzameling, enz.

Ik wil iedereen bedanken voor de leuke-kritische-goede-motiverende berichten en reacties die wij hebben mogen ontvangen. Dit doet ons goed.

Namens het bestuur van S1W wens ik u fijne feestdagen en een goed 2014 toe.

Frans van der Heijden

Voorzitter Samen 1 Westerbeek

fjpmvanderheijden@home.nl of 384525